Ogólne warunki handlowe

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

 Skinny girls s.r.o., IČ08506094, DIČ CZ08506094, z siedzibą pod adresem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zarejestrowana pod numerem akt C 320107 prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze (zwanym dalej „Sprzedawcą lub e-sklepem”)

 

I.

Przepis podstawowy 

 1. Niniejsze ogólne warunki zostały wydane zgodnie z postanowieniami § 1751 i nast. Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego (dalej „Znaki Towarowe”) i regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który zawiera umowę kupna-sprzedaży za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej, dostępnej pod adresem https:/ / www.skinnygirls.cz
 2. Stosunki prawne, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach handlowych, reguluje ustawa nr 89/2012 Sb., Znaki towarowe. W przypadku gdy Kupującym jest konsument (inny niż przedsiębiorca, który składa zamówienie lub zawiera ze Sprzedawcą umowę w zakresie swojej działalności gospodarczej), prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego regulują również postanowienia § 2158 i nast. OZ („Szczególne przepisy dotyczące sprzedaży towarów w sklepie”), a w przypadku nabywców konsumenckich także ustawa nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej „Zos”).
 3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna.

 II.

Podstawowe koncepcje

 Umowa konsumencka – umowa kupna, o dzieło, świadczenie usług lub inne umowy pod Znakiem Towarowym, jeżeli stronami są z jednej strony konsument (inna osoba niż przedsiębiorca, który składa zamówienie lub zawiera umowę ze sprzedawcą w jego działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu), az drugiej strony dostawca, ewent. Sprzedawca.

Sprzedawca – operator sklepu internetowego – osoba, która działa przy zawarciu i wykonaniu umowy w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Są to przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarczają nabywcy produkty lub świadczą usługi.

 Kupujący - konsument - osoba, która przy zawarciu i wykonaniu umowy nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie interesów z tymi produktami lub usługami.

 Kupujący nie będący konsumentem – przedsiębiorca, który nabywa produkty lub korzysta z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

III.

Informacje o towarach i cenach

 

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjowania umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
 3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym.
 4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inaczej.

 

IV.

Zamawianie i zawieranie umowy kupna

 

 1. Warunkiem prawidłowego zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wymagań określonych w formularzu zamówienia. Zanim Kupujący definitywnie potwierdzi zamówienie, ma prawo do sprawdzenia całości zamówienia oraz wprowadzonych danych. Jeżeli Kupujący zgadza się z treścią zamówienia, potwierdzi zamówienie ostatnim przyciskiem i prześle je do realizacji. Umowa kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia Kupującemu po wybraniu transportu i metody płatności oraz zaakceptowaniu zamówienia przez e-sklep.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi zawarcie umowy przez Kupującego drogą elektroniczną Kupującemu drogą elektroniczną.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia Kupującego w przypadku wystąpienia oczywistego błędu dotyczącego ceny, opisu lub wizerunku towaru w katalogu towarów opublikowanym na stronie internetowej Sprzedającego na dowolnym etapie realizacji zamówienia. O nieprzyjęciu zamówienia z powodu oczywistego błędu Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego podczas wypełniania danych zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

- towar nie jest już produkowany lub dostarczany

- znacząco zmieniła się cena zamówionego towaru

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto, a umowa kupna nie zostanie zawarta.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia na towary, których nie oferuje w e-sklepie, jak również zamówienia na towary, których producent lub dostawca nie może dostarczyć (nie są już produkowane, nie mogą być dostarczone itp.).
 2. Umowa zawierana jest w języku czeskim. Jeżeli tłumaczenie tekstu umowy jest tworzone na potrzeby kupującego, obowiązuje, że w przypadku sporu o interpretację warunków obowiązuje interpretacja umowy w języku czeskim.
 3. W przypadku niemożności spełnienia któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, Sprzedający prześle zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego lub skontaktuje się z nim za pośrednictwem wskazanego w zamówieniu kontaktu telefonicznego Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna iw takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty przez sprzedającego na jego adres e-mail podany na stronie internetowej sprzedającego.

 

V.

Ceny i koszty związane z dostawą towaru

 

 1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) Kupujący ponosi sam.
 2. Ceny podane w e-sklepie są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki, których wysokość może się różnić w zależności od konkretnego zamówienia (w zależności od wybranego sposobu transportu), są następnie dodawane w formularzu zamówienia. Ostateczna kalkulowana cena po wypełnieniu formularza zamówienia jest już podana, w tym koszty wysyłki. Cena podana za towar przy zamawianiu towaru przez Kupującego jest ceną przy zawarciu umowy kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia towaru.

 

VI.

Konto klienta

 

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

 VII.

Warunki płatności i dostawa towaru

 

 1. Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 1387704292/20700, prowadzony w UniCredit Bank a.s.
 • kartą kredytową
 • przelewem na konto sprzedawcy przez bramki płatnicze ThePay
 • za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru,
 1. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości.
 2. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej, dostarczonej Kupującemu pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. Towar dostarczany jest Kupującemu:
 • na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
 • za pośrednictwem biura wysyłkowego na wskazany przez Kupującego adres wysyłki,
 1. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia towaru.
 2. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
 3. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, ew. koszty związane z innym sposobem dostawy.
 4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail Kupującego.
 6. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna.

 

 VIII.

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna na odległość i zakupił towar w e-sklepie ma prawo w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy zwrócić towar bez podania przyczyny (zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1). Kodeksu Cywilnego)
 2. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy kupna, odeśle lub przekaże Sprzedającemu otrzymany od niego towar.
 3. Art. 1832 paragraf 4 Kodeksu Cywilnego stanowi, że „jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu - konsumentowi otrzymanych środków przed Kupującym - Konsument zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie oryginalnym, nienaruszonego, nieużywanego, w tym oryginalnych metek, metek i dokumentów sprzedaży.
 5. Po odesłaniu towaru środki zostaną zwrócone Kupującemu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
 6. Kupujący nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 7. W przypadku zwrotu przez Kupującego używanego, uszkodzonego, oryginalnego opakowania, metek itp. w ciągu 14 dni, cena zakupu towaru nie zostanie zwrócona w całości. W takim przypadku sprzedający jest uprawniony do obniżenia zwracanej ceny zakupu o zużycie.
 8. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy pokrywa w całości Kupujący. Towar można zwrócić osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni Sprzedawca zwraca Kupującemu na warunkach określonych powyżej cenę zakupu towaru, ale nie cenę transportu zapłaconą przez Kupującego.
 10. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez przesłanie w terminie ww. 14 dni oświadczenia o odstąpieniu w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

IX.

Prawa do wadliwego wykonania

 

 1. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U. ., Znaki towarowe). Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wystąpienia wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru przez Kupującego. Przewidziany w ten sposób okres gwarancji biegnie od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
 2. Sprzedający odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu towaru w okresie 24 miesięcy gwarancji lub w okresie przydatności podanym w ogłoszeniu, na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.
 3. Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedającemu reklamację bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Uszkodzony przedmiot nie może być używany. Jeżeli czyni to pisemnie lub elektronicznie, musi podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o sposób załatwienia reklamacji.
 4. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem ani zużycia i wad.
 5. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu od umowy może żądać zwrotu pełnej ceny zakupu. Może również zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia Kupującego, jeżeli udowodni, że Kupujący wiedział lub spowodował wadę towaru przed jego odbiorem.
 7. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę.
 8. W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy niemożliwa do usunięcia), Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 9. Jeżeli po naprawie wada usuwalna wystąpiła wielokrotnie (trzecia reklamacja za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towar ma dużą liczbę wad (przynajmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może domagać się rabatu od ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.
 10. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru i niezwłocznego usunięcia wszelkich wad powstałych w transporcie z przewoźnikiem (spisanie protokołu reklamacyjnego). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez przewoźnika.
 11. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ustawowym terminie 30 dni.

  

X.

Dostawa

 

 1. Umawiające się Strony mogą przesyłać sobie wzajemną korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.
 2. Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedającego na adres e-mail podany na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedawca dostarcza korespondencję do Kupującego na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

  

XI.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedającego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego przechowywać lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
 4. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.6.2020

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz